Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ 3 ΙΕΡΑΡΧΩΝ...

Ανιστόρητος λαός..Αιώνιος δούλος!!!


 


 

 

Ως γνωστόν οι τρεις ιεράρχες θεωρούνται Έλληνες από τους αδα­είς και προ­πα­γαν­δί­ζονται ως τέτοιοι από τους γνώστες των πραγμάτων αλλά σκοπίμους ψεύτες Ελλη­νοχριστιανούς Νεοορθοδό­ξους.

Δεν θα ασχοληθούμε πολύ με τα γραπτά τους, τις ημέρες και τα έργα τους εδώ, αλλά μόνο ελάχιστα τινά θα αναφέρομε δια την μη-ελλη­νικότητά τους. Για τα υπόλοιπα σας παραπέμπομε σε μερικά βιβλία της βιβλιογραφίας μας! Οι αδαείς
νο­μί­ζουν ότι ήταν Έλληνες επειδή έτσι τους είπαν οι ιερείς και οι θεολόγοι και επειδή αυ­τοί σπούδασαν, ομίλη­σαν και έγραψαν στην Ελληνική γλώσσα. Αυτό τους κάνει εξ ορισμού Ελληνιστές, τίποτα άλλο. Τότε οι σπουδές στην Ελληνική γλώσσα ήταν πο­λύ συνηθισμένο φαινόμενο σ’ όλον τον Ελληνιστικό κόσμο μέχρι το Αφγανιστάν και δεν αποτελούσε καμία ιδι­αι­τε­ρότητα. Ακόμα και ο Εβραίος απόστολος Σαούλ – Παύ­λος θε­ωρείται Ελληνιστής από τους χρισ­τιανούς, αλλά ήταν Εβραίος. Ομιλούσε δη­λαδή την Ελληνική γλώσσα και είχε κάποια Ελληνική παιδεία όπως μας λένε. Ο δε Σύρος Λουκιανός ο Σαμοσατεύς (120-192 Κ. Ε.) ήταν όχι μόνο Ελλη­νι­σ­τής αλλά και Έλ­λην στην ψυχή.

Βεβαίως η ανθελληνικότητα τους εκφράζεται πολλαπλώς, ισχυ­ρώς και άνευ περιτροπών στα γραπτά τους, στις παραινέσεις τους και σε πολλές από τις πράξεις τους. Δεν έχει κανείς παρά να μελετήσει τα γρα­πτά τους, τις ημέρες και τα έρ­γα τους. Μια καλή περίληψη αυτών υπάρ­χει στο βιβλίο του Γεωργίου Σιέττου, Ο Ανθελ­λη­νι­σμός στα Πατερικά και Εκκλησια­στι­κά Κείμενα, Εκδόσεις Εύανδρος, Αθήνα 2004.

Το μι­κρό βιβλιαράκι του Μεγάλου Βασιλείου, Προς τους Νέους, Όπως αν εξ Ελλην­ι­κών Ωφελοίντο Λόγων, (Εισαγωγή Κείμενο Μετάφραση Σχό­λια Βασιλεί­ου Γ. Μπι­λάλη, Δεύτερη Έκδοση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1966), έχει παραπ­λα­νη­τικό τίτλο. Οι λέξεις του πρωτοτύπου καταλαμβά­νουν μόνο 30 σελιδάκια και αναλώ­νονται πε­ρισσότερο με σαχλαμάρες παρά με κάτι το ουσιαστικό.

Το κύριο σημείο αυ­τού του λογυδρίου προς τους νέους είναι ότι το μόνο και ουσιαστικό μέλημα του χρι­στια­νού είναι το πως θα αποκτήσει την μετά θάνατον αιώνια ζωή του χριστιανικού πα­ρα­δείσου. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Από τα Ελληνικά λοιπόν κρατάμε μό­νο όσα ελάχιστα μας βοη­θούν σ’ αυτό το μέλημα και όλα τα άλλα (θέατρο, επι­σ­τή­μες, μου­σι­κή, τέχνες. κλπ.) πρέπει να τα απορρίψομε (αν δεν με πισ­τεύετε δεν έχετε παρά να το διαβάσετε προσεκτικά. Σας το συστήνω).

Σχετικά με την εσχατοφοβία και την μετά θά­νατον ανταπόδοση αναφέρομεν ότι ο Βασίλειος φοβόταν μην τυχόν ο αντίχριστος έλθει κα­τά την διάρκεια της ζωής του και τον υποβάλλει σε τέτοια βασα­νιστήρια που δεν αν­τέξει και αλλαξοπιστήσει και έτσι χάσει τον χριστιανικό παράδει­σο. Γι’ αυτό παρακαλούσε τον θεό του, Γιαχβέχ, να τον πάρει κοντά του προτού εμ­φανιστεί ο αν­τίχριστος. Ιδού λοιπόν τι βασάνιζε τον Βασίλειο και ιδού η «ελληνική» κοσμο­θέασή του! Αργό­τε­ρα μετάνιωσε για τις ελληνιστικές σπουδές που είχε κάνει στην Πλατωνική Ακαδη­μία των Αθηνών και τις αποκήρυξε ως χαμένο χρόνο. Ιδού ο «Ελ­λη­νιστής»! Αντ’ αυτών όμως προτίμησε τον μοναστικόν βίο με τους κανόνες του, τους οποίους κατέγραψε, και τους εξορκισμούς ασθενειών, δαιμόνων και σατανά­δων…

Ο λιγότερος ανθελληνιστής από τους τρεις ήταν ο Γρηγόριος ο θε­ολόγος. Θα ήταν πολύ ακριβέστε­ρον αν αντί θεολόγο τον είχαν ονομάσει αερολόγο. Οι αερολο­γί­ες του και οι ανοησί­ες, αν όχι ψευτιές, λαμ­βά­νουν «στέφανον αιωνιότητος». Π.χ., ορθά κοφτά λέγει: «Τί­ποτα δεν μπορεί να επιβλη­θεί καλλίτερα στον κό­σμο από τη μωρολογία· όσο λι­γότερο κατα­λα­βαί­νουν κάτι, τόσο περισσότερο το θαυμά­ζουν»! Τί ειλικρινής, πονηρή και αξιοθαύ­μα­σ­τη αυτή η ρή­ση του Γρη­γορίου! «Επειδή τό μέν ραδίως ληπτόν, άπαν ευκα­ταφ­ρόνητον· τό δέ υπέρ ημάς, όσω δυσεφι­κ­τότερον, τοσούτω θαυμασιώ­τε­ρον καί γυμνάζειν τόν πόθον άπαν τό δια­φύγον τήν έφε­σιν» (Λόγος ΙΔ, Περί Φιλοπτωχίας, ΛΓ. Μελετήσετε όλον αυτόν τον λόγο να δείτε τι θα πει προβατοποίηση, φιλοπτωχία και απάτη, από τον Μέγα Θεολόγο Γρη­γό­ριο)! Μια συνωμοτική, πλήρως αντι­ε­πι­στη­μο­νι­κή ρήση που ομοιάζει με τις απάτες και τις σαχλαμάρες του Τερ­τυλλιανού! Που να πιάσομε και τις ιδέες του περί έρωτα που τον συγχέει με… το άγιο πνεύμα! Δεν κα­τέχει τί γράφει ο δυστυχής! Αεριοποιεί τα πάντα. Αυτές τις ιδέες καλό θα ήταν να τις συγκρίνομε με το Συμπόσιον τού Πλάτωνος για να δού­με αν αντέχουν τη σύγκριση!

Παρ’ όλον ότι η Παλαιά Διαθήκη σε κάθε παράγραφο είναι γεμάτη με τετριμ­μένες κοινοτο­πίες, απί­θανες βλα­κείες, προφανείς αντιφάσεις, καταστροφικές εντολές και θηριωδίες, η δε ιστο­ρία των Εβ­ραίων δεν έχει να δείξει σε κανένα τομέα τίποτα το αξιόλογο, εντούτοις από τον Εβραϊσμό δεν απ­έρριψαν τί­ποτα απολύτως. Αντιθέτως αυτόν βρήκαν να επαινέσουν και να υπερασπίσουν! Εκτός από τον ασα­φή αερολόγο Γρηγό­ριο, ο «Μέγας» Βα­σίλειος και ο Ιωάννης Χρυσόστομος έβλεπαν τα πάντα ρόδινα και ωραία με τον Παλαιοδια­θηκικό Εβ­ραϊσμό και τα πάντα μαύρα και άραχ­να με τον Ελ­ληνισμό. Έγραψαν εκα­τοντάδες σελίδες και λόγους υπέρ των αστείων κειμένων και αισχρών επεισοδίων της Βίβλου και εκατοντά­δες σελίδες εναντίον καθετί Ελληνικού. Ρίξτε σας παρακαλώ μια πλη­ρο­φορι­κή ματιά στα έργα των για να τις δείτε!

Άρα ψυχικά και οι τρεις ήταν αυτο­κλή­τως εχθροί του Ελληνικού πολιτι­σ­μού, οι δε δύο εξ αυτών πλή­ρως, και συνεπώς οι ίδιοι έθεσαν εαυτόν εκτός ελληνικότητας, ακόμα και αν προς στιγμήν υποθέσο­με ότι χρωματοσωματικά καταγόταν από Ελλη­νι­κό σπέρμα. Εν τοιαύτη περιπτώσει θα ήταν αχ­ρείοι εξωμότες και φανατικοί γενίτ­σαροι!

Οι δύο Καππαδόκες Βασίλειος ο «Μέγας» άγιος και ο Γρηγόριος Ναζιαν­ζη­νός ο άγιος θεολόγος, είναι τοις πάσι γνωστόν και πλήρως αποδεδειγμένο ότι ήταν Καππαδό­κες και όχι Έλλη­νες. Απλώς ήταν Ελληνιστές, ούτε καν Ελληνίζοντες! Οπό­τε δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με την Ελληνικότητα αυτών περισσότερο. Τα υπ­άρχοντα γνωστά στοιχεία είναι επ­αρκέστατα για να αποδείξουν ότι ήταν Καππαδό­κες, Ελ­λη­νι­σ­τές και Αν­θέλλη­νες! Πάει και τελείωσε. Δεν θα αποδείξομε τα ήδη απο­δε­δειγ­μένα!

Μεγάλη φασαρία γίνεται με τον Ιωάννη Χρυσόστομο, περίπου 349 – 407 μ. Χ. Αυτό γί­νεται λόγω ελλείψεως επαρκών στοιχείων, και οι Νεο – Έλληνες Νεο – Χρι­σ­τια­νοί τον διαφη­μίζουν σαν Έλληνα από την Συ­ρία του ποταμού Ορόντη, χωρίς να παρέ­χουν καμίαν απόδειξη για την Ελληνική του καταγωγή. Τέτοια απόδειξη βε­βαί­ως, γνωρίζομε ότι δεν υπάρ­χει. Είναι και αυτό μια χριστιανική αυθαιρεσία μέσα στις τό­σες άπειρες άλλες. Τα ελάχιστα στοιχεία που αφορούν το πι­στοποιητικό γεννήσεως του Χρυσοστόμου είναι μόνο τα εξής:

1. Όνομα: Ιωάννης.

2. Τόπος γεννήσεως: Αντιόχεια στην Συρία του ποταμού Ορόντη, εν έτη 349 μ. Χ. περίπου.

3. Παιδεία: Κάποια Ελληνική που έλαβε στη σχολή του μεγάλου Έλληνα ρητο­ροδιδασ­κά­λου Λιβανίου (314-393 Κ. Ε.).

4. Όνομα Πατρός: Σεκούνδος, που ήταν ουσιαστικά Ρωμαϊκός τίτλος, (που ση­μαίνει: δεύτερος).

5. Όνομα αδελφής του πατέρα του: Σαββία.

6. Όνομα μητρός: Ανθούσα.

Για να δούμε τι μπορούμε να συμπεράνομε απ’ αυτά τα ελάχιστα στοι­χεία.

1. Το όνομά του ήταν Εβραϊκό από γεννήσεώς του, πράγμα εντελώς ασύνηθες για Έλληνα την εποχή εκείνη. Την εποχή εκείνη οι Εβραίοι έπαιρναν Ελληνικά ονόματα και όχι οι Έλληνες Εβραϊκά. Το Χρυσόστομος εί­ναι υποκλοπή ή απομίμηση του προσωνυμίου του Έλληνα ρήτο­ρα, συγγραφέα, φιλοσόφου και ιστορικού από την Προύσα, Δίωνος του Χρυσοστόμου (40-120 Κ. Ε.), από τους χριστια­νούς.

2. Το ότι ήταν από την Συρία δεν αποδεικνύει τίποτα περί της καταγωγής του. Την εποχή εκείνη οι Εβ­ραίοι ήταν πανταχού παρόντες στην Συρία όπως και άλλοι λαοί, όχι μόνο οι Έλληνες.

3. Ήταν Ελληνιστής πράγμα φυσικό και όχι τίποτα το ιδιαίτερο την εποχή εκεί­νη. Οπότε αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα περί της κατα­γωγής του.

4. Το όνομα του πατέρα του δεν είναι πραγματικό όνομα αλλά Ρωμαϊκός τίτλος. Αυτό έχει έννοια εφ’ όσον ήταν αξιωματικός στον Ρω­μαϊκό στρατό και μάλ­λον σημαίνει δεύτερος στρατηγός. Ρωμαϊκά ονόματα και τίτλοι ήταν πολύ συ­νηθισμένα μεταξύ των Εβραίων, κ. ά.. Π.χ. ο απόστολος Σαούλ έμεινε στην «ιστο­ρία» γνωστός ως Παύλος (Paulus = μικροκαμωμένος), ο Γιόσεφ Μπεν Ματτι­τιάου έλαβε το όνομα Ιώσηπος Φλά­βιος, ο Ιάκωβος έγινε Ιούστος, ο Εβ­ραίος βοηθός του αποστόλου Παύλου Ιωάννης με­τονομάσθηκε Μάρκος, κ. ο. κ.

5. Το όνομα Σαββία, της αδελφής του πατέρα του, θείας του Χρυσοστόμου, είναι Εβραϊκό και προέρχεται από το Σάββατο, εξ ου και Σάββας.

6. Το όνομα Ανθούσα της μάνας του Χρυσοστόμου είναι προφανώς Ελληνικής προελεύ­σε­ως. Τα Ελληνικά ονόματα τότε ήταν πολύ συνηθισμένα μεταξύ όλων των Ελληνιστικών λαών οπότε και αυτό δεν αποδεικνύει απολύτως τί­πο­τα περί της καταγωγής της. Αν όμως ήταν Ελληνίδα, είναι εντελώς απί­θα­νο να ήταν χριστιανή και επί πλέον περί το +349 να έδωσε στον γιο της όνομα Εβ­ραϊκό. Το αντίθετο γι­νόταν. Οι Εβραίοι έπαιρναν ονόματα Ελληνικά ή Ρωμαϊ­κά. Ας μην πάμε μακριά: ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος καταγόταν και αυ­τοί από φανατικές χριστια­νι­κές οικογένειες. Όπως βλέπομε όμως δεν τους ονό­μα­σαν Ροβοάμ και Ιωσαφάτ, φερ’ ειπείν! Τους έδωσαν Ελληνικά Ελληνιστικά ονόματα. Το Εβραϊκό όνομα Ιωάννης που έλαβε από την βρεφική του ηλικία είναι πολύ σοβαρή έν­δειξη περί της Εβραϊκότητάς του, όταν μάλιστα, ως είναι γνω­στό, οι Ρω­μαίοι και οι Έλληνες περιφρονούσαν και διακωμωδούσαν τους Εβραίους (verpus, βρείτε μόνοι σας την εξήγηση αυτής της λέξεως, κλπ.).

Άλλα στοιχεία δεν είναι γνωστά. Οπότε απ’ αυτά τα ολίγα δεν αποδει­κ­νύ­εται τίποτα πέραν πάσης αμφιβολίας περί της εθνικής καταγωγής του Ιωάννη. Αυτό που κατά πάσαν πιθανότητα συμπεραίνεται εί­ναι ότι ο Ελληνιστής Ιωάννης ο επονο­μασ­θείς Χρυσό­σ­τομος ήταν Εβραίος την κα­ταγωγή από χρι­στιανο–εβ­ραϊκή οικογένεια. Ο δε πατέρας του δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην ανατροφή του διότι απεβίωσε όταν ο Ιωάννης ήταν μωρό ολίγων μηνών.

Το ότι ο Χρυσόστομος τσακώθηκε άσχημα με τους Εβραίους της Κωνσταντι­νουπόλεως και έγραψε και απήγγειλε τα εξ αμάξης εναντίον τους, γεγονός που επι­κα­λούνται σαν επιχείρημα οι Νεο–Χριστιανοί, αυ­τό οφείλεται στα εξής.

1. Οι περισσότεροι χριστιανοί της Νέας Ρώμης γέμιζαν τις Εβραϊκές συναγωγές, αφού ο Χρισ­τι­α­νισμός ήταν παραφυάδα του Εβραϊσ­μού, ενώ οι εκκλησίες του Χρυσο­στό­μου έμεναν άδειες. Αυτό εξ­όργισε τον Χρυσόστομο σφόδρα!

2. Προσπάθησε να προσηλυτίσει τους Εβραίους στον Χριστιανισμό, αλλά αυτοί αρνήθηκαν μετά βδελυγμίας. Τότε μετά οργής μεγάλης εδήλωσε το περίφη­μο: «Αυτοί είναι ο δυσ­τυχέστερος λαός του κόσμου»!

3. Ο πόλεμος μεταξύ αδελφών είναι πάντα πιο σκληρός. Ο Χρυσόστομος μίσησε τους Εβραίους αδελφούς του σε βαθμό που ακόμα και σήμερα οι Εβραίοι έχουν να το λένε. Το μίσος του κατά των Εβραίων μόνο κάτω από το πρίσμα του ότι ήταν δικός τους, γενίτσαρος και εξω­μότης, μπορεί να κατανοηθεί. Στην περίπτωση αυτή δεν εφάρμοσε ούτε την χριστιανική συγχώρεση και αγάπη.

Απ’ όσα αναγράψαμε φαίνεται ότι ο Ιωάννης Χρυσόστομος δεν ήταν Ελληνι­κής καταγωγής αλλά Εβραιο-χριστιανικής. Όπως όμως προαναφέραμε, και εάν ακόμη  υπο­θέ­ταμε προς στιγμήν ότι γονιδιακά ήταν Ελλη­νι­κής καταγω­γής, ψυχικά ήταν πέρα για πέρα ανθέλληνας, άρα εξωμότης, γενίτσαρος και δοσίλογος. Έβλεπε τα πάντα μαύρα και άραχνα στον Ελ­ληνικό πολιτισμό και τα πάντα ωραία και καλά Three_Holy_Hierarchsστον Εβ­ραϊσμό. Ακόμα και όλες τις σαχλαμάρες και κακο­ή­θειες αυτού του άχ­ρηστου βιβ­λίου, της Βί­βλου, τις απεδέχθη χωρίς καμία αντίρρηση!

Εν παρόδω αναφέρουμε ότι ο Χρυσόστομος επικύρωσε και επαίνεσε την καταστροφή του Σεραπείου και την καύση της δημοτικής βιβλιοθήκης του από τον επίσκοπο Αλεξανδρείας Θεόφιλο το έτος 385 Κ. Ε., και μας έχει αφήσει ένα σωρό δι­κά του γραπ­τά. Μέσα στα γραπτά του υπάρχουν πολλές σαχλαμάρες, φρικώδεις κα­νόνες μοναστικού βί­ου, βρώ­μας και απλυσιάς (π.χ., «ο μοναχός δεν πρέπει να πλένε­ται δι­ότι δεν πρέπει να βλέπει το μόριον του»!), εξορκισμοί δαιμόνων, σατανά­δων και 72 ασθενειών, που είναι πραγματικά για γέ­λια ή για κλάματα! Ο άγι­ος και σο­φός μας, αποφασίζει και δι­ατάσσει τις 72 ασθένειες (μεταξύ των οποίων έχει συμπεριλάβει και την «τρισουρίαν», τί να είναι τάχατες αυτή; Μήπως μπορούν οι χριστιανοί σοφοί να μας διαφωτίσουν;) να πάνε στα άγρια όρη και βουνά και να μην ξανα­γυ­ρί­σουν …! Και αυτές λοιπόν υπήκουσαν όπως τις επρόσ­τα­ξε… Πάρα πολύ ωραία! Τί σχέση να έχουν άραγε όλα αυ­τά τα τραγικά, αλ­λοπρό­σ­αλ­λα και γελοία με την Ελ­ληνική σκέ­ψη και επιστήμη; Νο­μίζω η απάντηση είναι εύκο­λη!
(Στην εικόνα, άνω, οι τρεις Ιεράρχες: 100% «ελληνική» κατατομή, παράστημα, κοψιά. Λες και βγήκαν απ’ το εργαστήριο του Πραξιτέλους)!

Τί να πρωτοπεί λοιπόν κανείς και τί να πρωτοθαυμάσει με τους τρεις Ιε­ράρχες; Αυτοί οι τρεις Ιεράρχες, οι εχθροί του καθετί Ελληνικού όπως και κάθε άλλου πολιτισμού, μεταλλάχτηκαν σε Έλληνες και προστάτες των Ελ­ληνικών γραμμάτων, ψευ­δώς και χωρίς οι ίδιοι να το έχουν φανταστεί, το έτος 1852 μ.Χ., όταν δηλαδή η νεο-ορθό­δοξη εκ­κλησία καπέλωσε πλήρως και αμετακλήτως το νεοσυσταθέν Ελλη­νι­κό κρά­τος. Με την αμορφωσιά που επικρατεί από τότε μέχρι και σήμερα, αυτό έγινε δεκτό ασυζητητί! Έτσι η εκκλησία πέρασε την προπαγάνδα της εντός της Ελλη­νικής κοι­νω­νίας, παιδείας και σχολείων κάνοντας πραξικοπηματικά την εκκλησια­στική επέτειο της μνήμης των, εορτή όλων των Ελληνικών σχολείων και γραμμάτων! Πριν, επί Βυζαν­τίου, ήταν μόνο «οι τρεις Ιε­ράρχαι», δύο Καππα­δόκες και ένας Σύρος, πα­τέρες της Χριστι­ανικής εκκ­λησίας (της Εβραιο-Χριστιανικής μάσ­τιγας) και τίποτα πα­ραπάνω.

Ακόμα οι τρεις ιεράρχες δεν δικαιούνται να ονομάζονται Έλληνες και δι’ έναν ακόμα πολύ σοβαρό λόγο. Ήδη την εποχή τους, 4ος αιών, η εθνική ονομα­σία Έλλην έλαβε την έννοια ύβρεως διά τους χριστιανούς. Έλλην δι’ αυ­τούς εσήμαινε ό,τι χει­ρό­τερο μπορούσε να υπάρξει: Εθνικός, παγανιστής, ειδωλολάτρης, αν­τι­χριστιανός, δαι­μονισμένος, μωρός, κλπ. Σε όλα τα αισχρά και ποταπά γραπτά των χριστιανών από τό­τε και μετά βλέπομε την χρήση των λέξε­ων Έλλην και Ελληνίζων (δηλαδή ο οιασδήποτε εθνικότητας που ασπάζεται τις αρχές του Ελληνικού πο­λιτισμού, θρησ­κείας και τρόπου ζωής) να αποτελεί την χειρότερη ύβριν και κατηγο­ρία. Μετ’ εκπ­λή­ξεως παρατηρούμε ότι σε κανένα από τα απαί­σια ρυπαρογραφήματά τους δεν χρη­σι­μοποιούν και κάποιαν άλλη εθνική ονομα­σία με την ίδια έννοια και κατηγορία. Σκεφτείτε το λιγάκι: Υπ­ήρχαν, Αιγύπτιοι, Ρωμαί­οι, Σύροι, Κύλικες, Κέλτες, Άραβες, Πέρ­σες, κ.ά., που πίσ­τευαν στις αρ­χαίες αλ­ληλένδετες θρησκείες τους, τις οποίες οι χριστιανοί μισούσαν θα­νάσιμα. Όμως, και εδώ έγκειται το περί­εργο και χρήζει επε­ξη­γήσεως, δεν αναφέρουν καμίαν απ’ αυτές τις εθνικότητες ως κατηγορία, αλλά μόνο την Ελληνική και ακόμα την Ελλη­νί­ζουσα. Η κατηγορία, αυτή εν­τός ολί­γου και διά χιλιετίαν, νομοθετήθηκε να τιμωρείται διά θα­νά­του και δι’ όλων των βασανιστηρίων που εφεύρε η νοσηρά φαντασία των χριστιανών. Αυ­τό το περίεργο εξηγείται βεβαίως εύκολα. Έπνεαν τα μένεα με την πνευ­ματική δύναμη του Ελληνικού πο­λιτισμού και τα απροσπέλαστα επιτεύγ­ματά του που εσαγήνευαν τους πάντες, από την Κελτική Ιρ­λανδία μέχρι τον Ινδό ποταμό. Μπροστά σ’ αυτόν τον πολλαπλώς υποσχόμενο προ­μη­θεϊκό πολιτισμό οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι, δεν είχαν ελπίδα και τίποτα να αντι­παραθέσουν. Μόνο βία, καταναγκασμό, φόνο, βλακείες, αυθαιρε­σίες, σαχλαμάρες και κατα­στροφή, πράγμα που όντως έκαναν με κα­ταπληκτική επιτυχία, παρ’ όλον ότι «συγχωρούσαν» ακόμη και τους εχθρούς των! Επο­μένως, πως εί­ναι δυ­να­τόν αυ­τοί οι τρεις μισέλ­ληνες που έκαναν επισημοποιημένη αρχή την ύβριν εναν­τίον των Ελ­λήνων, να λαμβάνουν την ταυτότητα τού Έλλη­νος;!ΠΗΓΗ: Ιωάννης, Νεοκλής Φιλάδελφος, Μ. Ρούσσος 
 http://kisamosyperellinon.blogspot.gr/

6 σχόλια:

 1. ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ....ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΚΑΠΑΔΟΚΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.....ΜΠΑ;;;
  ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΩΣ ΜΙΑ ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΡΙΚΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ....
  ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ....ΜΠΡΑΒΟ...ΩΡΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ
  ''''''' Υπ­ήρχαν, Αιγύπτιοι, Ρωμαί­οι, Σύροι, Κύλικες, Κέλτες, Άραβες, Πέρ­σες, κ.ά., που πίσ­τευαν στις αρ­χαίες αλ­ληλένδετες θρησκείες τους, τις οποίες οι χριστιανοί μισούσαν θα­νάσιμα...
  ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ''''''ΜΙΣΟΥΣΑΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ''' ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ..... ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΜΙΣΗΘΗΚΕ , ΠΟΥ ΔΙΩΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΕ ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΑΡΝΟΥΝΤΑΝΕ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ '''ΘΕΟ'' ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΣΑΝ.....
  Όμως, και εδώ έγκειται το περί­εργο και χρήζει επε­ξη­γήσεως, δεν αναφέρουν καμίαν απ’ αυτές τις εθνικότητες ως κατηγορία, αλλά μόνο την Ελληνική και ακόμα την Ελλη­νί­ζουσα.......ΠΡΙΝ ΕΙΠΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝ ΕΙΧΕ ΧΡΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ [ΑΝΕΞΑΣΡΤΗΤΩΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ] ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ '''ΕΘΝΙΚΗ''' ΧΡΕΙΑ...ΑΣΤΑ ΦΙΛΕ...Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΑΛΛΟΥ........Η ΕΝΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΖΩΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ....ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ [ΕΛΛΗΝ=ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΗΣ] ΑΛΛΑ ΚΑΙ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΟΤΑΝ
  ΑΚΟΜΑ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝ
  ΠΧ ΕΛΛΗΝΙΣ,ΣΥΡΟΦΟΙΝΙΚΙΣΣΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ''' ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ....ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΓΑΝΙΣΤΡΙΑ, ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΡΟΦΟΙΝΙΚΙΣΣΑ [ ΑΡΑ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ] ΤΟ ΓΕΝΟΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ αναγνώστη,,βλέπω έχεις θέσεις για όλα τα ζητήματα ,,,,πες μου όμως ένα!!! Οι πρόγονοι σου ,,,αν είσαι έλληνας δηλαδή;!!δεν ήξεραν τι να πιστέψουν; Και περιμένανε τους ξυπόλητους Ισραηλίτες να τους διδάξουν; !! Μήπως σε έχουν δηλητηριάσει με ψέματα ; Οι παπατζήδες της αλλοδαπής θρησκείας;;;

   Διαγραφή
 2. καταρχην ποια ολα τα ζητηματα λες;;;;;
  δευτερον εγω ως ελληνας-ρωμιος εχω τουλαχιστον 1700 χρονια συνεχεια στο χωρο αφου ως γνωστον τα τελευταια 1700 χρονια οι προγονοι μου αυτοπροσδιοριζονται ως γραικοι ως ρωμιοι και απο τον δεκατο αιωνα και ως ελληνες....αρα ως απογονος ολων αυτων σιγουρα ειμαι ελληνας
  ....εσεις που υβριζετε τη ρωμιοσυνη απο το πρωι ως το βραδυ και αρα δεν ειστε ρωμιοι να μας πειτε αν ειστε ελληνες και απο που βαστετε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. οσο για τα περι δηλητηριου.....χωρις λογο δεν αρχισα να βριζω την ''πιστη'' κανενος.....ουτε εβρισα καποιο κομματι του ελληνικου λαου λογο της πιστης του .....
  αρα για τα περι δηλητηριου που με '''ποτισανε''' αλλου.....και πιο ακριβως ειναι τα ψεματα τα οποια ειπα;;;;ψεμα και δηλητηριο και μαλιστα ανθελληνικο ειναι οτι η φουστανελα οι αρβανιτες και οι σουλιωτες ειναι αλβανοι και οτι οι βλαχοι δεν ειναι ελληνες οπως αλλου γραφετε ....και οτι οι ρωμιοι ειναι '''ιουδαιοχριστιανοι''' ''γενιτσαροι''' κλπ κλπ ..συνεπως τα περι ψεματων αλλου....
  τωρα στην ερωτηση ''δεν ηξεραν τι να πιστεψουν;;;....
  μπορει και οχι...αφου σχεδον ολες οι αρχαιες '''θεοτητες''' εισηλθανε απο τα μερη εκεινα , απο τον ποσειδωνα και τον διονυσο υστερα τον πανα και αργοτερα τον σαραπι και τον μιθρα......αλλα ακομα και τους ρωμαιουσ αυτοκρατορες λατρεψανε ως θεους.....και μαλιστα οχι οποιοι και οποιοι αλλα οι απογονοι των ενδοξων σπαρτιατων.....ιδου....
  '''''''Το 22 π.χ. ο Οκτάβιος (ρωμαίος αυτοκράτωρ) ρύθμισε την σχέσεις με την Σπάρτη με φιλικότερο τρόπο προς την τελευταία. Της παραχώρησε τη Καρδαμύλη, τις πόλεις των Μεσσηνίων Φαράς και Θουρία καθώς και την Δενθηλιάτη. Ο Τιβέριος αργότερα όρισε τα όρια Λακωνικής και Μεσσηνίας την Χοίρειον Νάπην-ποταμό Σάνταβα. Ευγνωμονούμενοι οι Σπαρτιάτες για τις δωρεές των ρωμαίων αυτοκρατόρων τους έφτιαξαν ναούς για τον Οκταβιανό και το Καίσαρα οι οποίοι και λατρεύονταν σαν θεοί. (Παυς. ΙΙΙ, 11,4)''''''''''''''
  .συνεπως μπορει και να ισχυει αυτο που λες....και μαλιστα ισως μπορουμε να πουμε οχι οτι '''δεν ξερανε τι να πιστεψουν''' αλλα οτι αναζητουσανε κατι ''αληθινο'' να πιστεψουνε...για αυτο ισως και λατρεψανε τοσες θεοτητες.....
  και δεν ξερω αν περιμενανε τιποτα '''ανυποδυτους'' ισραηλιτες η τιποτα '''ενυποδυτους'''' ρωμαιους....μη ρωτας εμενα...τους ρωμιους-γραικους-ελληνες προγονους μου να ρωτησεις...και το ελληνες οχι με την ελληνιστικη αλλα με την αρχαιοελληνικη και την απο τον δεκατο αιωνα και μετα εννοια τησ λεξεως ''''ελλην'''...δηλαδη του ομοφυλου των αρχαιων ελληνων...και οχι την ελληνιστικη εννοια του ορου...δηλαδη του πολυθειστη στο θρησκευμα ανεξαρτητως καταγωγης.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ , ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ [ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ]
  ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ.....ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ '''''ΕΠΕΡΝΑΝ''' ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ [ ΑΦΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΑΝΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ], ΟΧΙ ΑΠΟ ''''ΦΙΛΟΕΒΡΑΙΣΜΟ''' Η ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝΕ ''ΙΕΡΑ'' ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.....ΑΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ ΘΑ ΛΕΓΟΤΑΝΕ ΙΩΑΝΝΑΘΑΝ Η ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ..ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΙΩΑΝΝΗ..ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΣΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ......Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΟΝΟΜΑ '''ΡΩΜΑΙΚΟ''' ...ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΙΚΟΟΙ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ....ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ , ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ,ΑΦΟΥ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΑΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ....ΣΑΒΒΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ [ ΚΑΙ ΔΙΝΟΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ] ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΣ....ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΑΒΒΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ;;;;...ΑΝ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΣΑΜΠΑΤ Η ΣΑΜΠΑΤΗ........ΚΑΛΑ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΝΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ...ΣΤΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΘΑ ΚΟΛΩΣΕΤΕ...
  ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΟΜΟΦΥΛΟΙ [ ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟ] .....Ε ΤΟΤΕ ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΒΓΑΖΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ '''ΕΒΡΑΙΩΝ''' ...ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΗΣΑΣΤΑΝ '''ΔΙΚΟΙ''' ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΙ ΤΟΥΣ;;;; ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ;;;;
  ΜΕΤΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΠΑΡΑΚΑΤΩ...
  Αυτοί είναι ο δυσ­τυχέστερος λαός του κόσμου»
  ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΕΥΘΗΝΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΓΩ [ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΓΓΛΟΣ ]ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ''''ΑΓΓΛΟΥΣ'' ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΛΥΘΗΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ...ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ''''ΜΙΣΟΥΣΕ'''....ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ...ΟΠΩΣ ''''ΕΒΡΑΙΚΟ''' ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ...''''ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ...ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΛΕΨΕ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑ 200 ΠΙΟ ΠΑΛΙΟ ΔΙΩΝ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ....ΕΓΩ ΕΝΑ ΞΕΡΩ...ΡΗΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ ....ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ ΑΥΤΟ....ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ....
  Εν συνεχεία σπούδασε στη σχολή του Λιβάνιου, δάσκαλου και πολυγραφότατου συγγραφέα, στην Αντιόχεια ρητορική και του Ανδραγαθίου φιλοσοφία. Από την εποχή αυτή μάλιστα διαφάνηκε το ταλέντο της ρητορικής του ικανότητος σε σημείο ο δάσκαλός του Λιβάνιος, να θελήσει να τον κάνει συνεχιστή του έργου του στη σχολή. . Επίσης ακολούθησε θεολογικές σπουδές δίπλα στον Καρτέριο και το Διόδωρο , στο λεγόμενο Ασκητήριο, θεολογική σχολή της Αντιόχειας,...ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ,ΚΑΡΤΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟ ΙΟΥΔΑΙΚΑ ΔΕ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ...ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΜΕ ΤΟΝ '''ΕΘΝΙΚΟ''''ΛΙΒΑΝΙΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗ ΤΟΥ.....
  ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΕ Η ΤΥΠΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Aπο πότε το ιωαννης ειν Ελληνικο; το να σπουδασεις διπλα στο Λιβανιο δεν σημαινει πολλα. Κουτσουρο μπηκε ο μισογυνης κουτσουρι βγηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html