Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Αλάριχος και καλόγεροι κατά των Ελλήνων

Αλάριχος και καλόγεροι κατά των Ελλήνων

«Οι δε, καθοδηγούμενοι υπό πολυαρίθμων μοναχών, κατεπλημμύρησαν πάντα τα μεταξύ Θερμοπυλών και Αττικής, Λοκρίδα, Φωκίδα, Βοιωτίαν, λεηλατούντες και καταστρέφοντες χώρας και πόλεις, και τους μεν άνδρας ηβηδόν αποσφάττοντες, παίδας δε και γυναίκας αγεληδόν συνεπαγόμενοι. Η συμφορά υπήρξε τασαύτη ώστε ο πεντηκονταετίαν βραδύτερον ακμάσας Ζώσιμος βεβαιοί, ότι μέχρι των χρόνων αυτού εφαίνοντο έτι τα στίγματα αυτής»

Ο Αλάριχος Α’, επίσης γνωστός και ως Αλάριχος ο Μέγας (γερμανικά: Alarik , λατινικά: Alaricus, περ. 370-410), υπήρξε βασιλιάς των Βησιγότθων (395-410) και ο πρώτος ηγέτης γερμανικού φύλου που κατέκτησε την Ρώμη. Ενώ αρχικά είχε σκοπό να εγκαταστήσει τον λαό του στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όμως τελικά κατέστρεψε την ίδια την Ρώμη, σηματοδοτώντας την πτώση της αυτοκρατορικής της δύναμης.

Ο Αλάριχος ήταν γιος ενός άρχοντα νομάδας Βησιγότθων και γεννήθηκε όταν η φυλή του ήταν εγκατεστημένη στην σημερινή Βουλγαρία. To 395 ανέλαβε
ηγέτης των Βησιγότθων και ξεκίνησε σειρά λεηλασιών κατά της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Βαλκανική χερσόνησο, φτάνοντας νότια ως και την Πελοπόννησο. Εν συνεχεία στράφηκε κατά της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κατέστρεψε την ίδια την Ρώμη. Τελικά πέθανε στην προσπάθειά του να οργανώσει στόλο για να κατακτήσει και τις απέναντι αφρικανικές ακτές. (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%91%27)

Χάρτης της επιδρομής του Αλαρίχου στην Ελλάδα το 395. (Πηγή: Περιοδικό Ιστορικά θέματα, τεύχος 44, σελίδα 56). ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,
Βιβλίον όγδοον, σελ.274, εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑ.
…Είναι γνωστόν ότι ο Ζώσιμος δεν επαινεί συνήθως ειμή τους εθνικούς, τους δε χριστιανούς εν γένει πικρώς στηλιτεύει, ώστε ευλόγως εκ της αφηγήσεως αυτού δυνάμεθα να συμπεράνωμεν, ότι ο μεν γέρων Μουσώνιος και δύο αυτού υιοί είχον μείνει πιστοί εις το αρχαίον θρήσκευμα, ο δε τρίτος υιός, ο Αντίοχος,είχεν ασπασθή το νέον δόγμα. Πλην τούτου ο Ευνάπιος ιστορεί, ότι οι μοναχοί διηυκόλυναν πολύ την επιδρομήν του Αλαρίχου, βεβαιών επί λέξεως ότι «τοιαύτας αυτώ τας πύλας απέδειξε της Ελλάδος, η των τα φαιά ιμάτια εχόντων ακωλύτως προσπαρεισελθούσα ασέβεια. Εκ τούτων πιθανόν υπελήφθη ότι ο Ρουφίνος,περί την εκτέλεσιν των προδοτικών αυτού βουλευμάτων, ωφελήθη προ πάντων από την κατά της ειδωλολατρείας αντιπάθειαν των χριστιανών, οίτινες, ευάριθμοι όντες εις την ενταύθα Ελλάδα και μέχρι των χρόνων τούτων βλέποντες τους εθνικούς ακωλύτως εκπληρούντας τα της λατρείας αυτών, ήσαν διατεθειμένοι να συμμαχήσωσι μετά των Γότθων ίνα καταφέρωσιν επί τέλους καιρίαν κατά των αντιπάλων πληγήν. Ήσαν δε οι Γότθοι αρειανοί μεν αλλ’ ουδέν ήττον χριστιανοί και επιτήδειοι να συντελέσωσιν εις τον θρίαμβον των συμμάχων αυτών, ιδίως δια της των ιερών καταστροφής….
Και στην επόμενη σελίδα,275.
…Όπωσδήποτε ο Αλάριχος,αναχωρήσας εκ Θράκης,προήλασε κατ’ αρχάς εις την Μακεδονίαν και έπειτα εις την Θεσσαλίαν «πάντα καταστρεφόμενος τα εν μέσω. Περί τας αρχάς δε του 396 γενόμενος πλησίον των Θερμοπυλών, ανήγγειλε λάθρα την άφιξιν αυτού προς τε τον Αντίοχον, τον ανθύπατον, και προς τον Γερόντιον, τον προιστάμενον της εν Θερμοπύλαις φυλακής. Και εν τω άμα ο Γερόντιος, αναχωρήσας μετά των φυλάκων, αφήκεν ελευθέραν και ακώλυτον εις τους βαρβάρους την εις την Ελλάδα είσοδον. Οι δε, καθοδηγούμενοι υπό πολυαρίθμων μοναχών, κατεπλημμύρησαν πάντα τα μεταξύ Θερμοπυλών και Αττικής, Λοκρίδα, Φωκίδα, Βοιωτίαν, λεηλατούντες και καταστρέφοντες χώρας και πόλεις, και τους μεν άνδρας ηβηδόν αποσφάττοντες, παίδας δε και γυναίκας αγεληδόν συνεπαγόμενοι. Η συμφορά υπήρξε τασαύτη ώστε ο πεντηκονταετίαν βραδύτερον ακμάσας Ζώσιμος βεβαιοί, ότι μέχρι των χρόνων αυτού εφαίνοντο έτι τα στίγματα αυτής».
Από: http://alfeiospotamos.blogspot.com/2008/10/blog-post_19.html

http://athriskos.gr/?p=1889

2 σχόλια:

 1. ΤΑ '''ΠΛΗΘΗ'' ΦΑΝΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ ΗΤΑΝ ΑΡΕΙΑΝΟΙ...ΜΙΑ ΑΙΡΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΚΙΝΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ....
  Αδιάψευστος μάρτυρας για τις πράξεις του αρειανιστή προκατόχου του είναι ο ίδιος ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Ιουλιανός. Στην επιστολή του «προς τους Βοστρηνούς» γράφει:
  «Είχα τη γνώμη ότι οι αρχηγοί των Γαλιλαίων θα είχαν μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη σ' εμένα παρά στον προκάτοχο μου στη διοίκηση, γιατί επί βασιλείας του έτυχε πολλοί απ' αυτούς να εξοριστούν, να καταδιωχτούν και να φυλακιστούν και μάλιστα πολλές φορές να σφαγεί μεγάλος αριθμός απ' αυτούς τους λεγόμενους αιρετικούς, όπως στα Σαμόσατα, στην Κύζικο, στην Παφλαγονία, στη Βιθυνία, στη Γαλατία και σε πολλά άλλα μέρη, όπου ολόκληρες κωμοπόλεις λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν»ΕΠΙΣΗΣ.....
  ......Τις ίδιες διώξεις επανέλαβε αργότερα και ο Βάλης, ο οποίος «προστάτευε την ειδωλολατρία και ήθελε οι χριστιανοί υπήκοοί του ν' αναγκαστούν ν' ακολουθήσουν τον αρειανισμό που ο ίδιος υποστήριζε. Έτσι τα 13 χρόνια που κυβερνούσε ήταν για τους Ορθοδόξους εποχή ΤΡΟΜΟΥ και καταπιέσεως και για την καταπίεση αυτή χρησιμοποιούσε και τους ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ»
  ΑΡΑ ΑΥΤΟΙ Η '''ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ'' ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΦΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΩΞΑΝ.....ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΤΘΟΥΣ..ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΝΙΣΜΟ ΕΙΧΑΝΕ ΠΡΟΣΥΛΙΤΙΣΤΕΙ....ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΤΟΝ ''ΑΣΠΑΣΤΗΚΑΝΕ'''......ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝΕ...ΑΦΟΥ ΟΝΤΑΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΕΙΧΑΝΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ...ΑΡΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΗ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΒΑΡΒΑΡΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
  (253 - 260) λεηλάτησαν ακώλυτα τις βόρειες περιοχές μέχρι την Θεσσαλονίκη την οποία πολιόρκησαν. Οι ελληνικές πόλεις δεν προσδοκούσαν καμιά βοήθεια από την Ρώμη γι’ αυτό και συγκρότησαν κοινή στρατιά με την οποία κατέλαβαν τις Θερμοπύλες και ταυτόχρονα επισκεύασαν τα τείχη των Αθηνών και έβαλαν τείχος στον Ισθμό. Οι Γότθοι μη καταφέρνοντας να εκπορθήσουν την Θεσσαλονίκη παράτησαν την πορεία προς την κυρίως Ελλάδα υποχωρώντας προς τις περιοχές τους απαγάγοντας πλήθη αιχμαλώτων και άφθονη λεία. Το 267 νέα στίφη Γότθων όρμησαν από την μεσημβρινή Ρωσία και με 500 πλοία δια μέσω θαλάσσης έκαναν επιδρομές στην Προποντίδα, στον Βόσπορο και αφού λεηλάτησαν το Βυζάντιο , την Χρυσόπολη, την Κύζικο, ξεχύθηκαν στο Αιγαίο λεηλατώντας τα νησιά και τα παράλια ενώ έπειτα κατευθύνθηκαν προς την κυρίως Ελλάδα λεηλατώντας την Κόρινθο, το Άργος , την Τεγέα, την Σπάρτη, τον Πειραιά και την Αθήνα.Αρχοντας της Αθήνας ήταν Δέξιππος. Αυτός όπλισε 2.000 Αθηναίους και ανέλαβε απηνή αγώνα ενάντια στους επιδρομείς. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΝΩ ΗΤΑΝ '''ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ '''ΠΑΓΑΝΣΤΙΚΗ'''' ΕΛΛΑΔΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΖΩΣΙΜΟ
  ΑΝΑΦΕΡΕΙ.....''ι στο εδάφιο 5.5.5 ότι:
  «ο Αλάριχος άφησε τη Θράκη και τράβηξε για την Μακεδονία και τη Θεσσαλία, καταστρέφοντας τα πάντα στο διάβα του''''...ΟΜΩΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ ΥΠΗΡΧΑΝΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ.....Αν υπολογίσουμε ότι μερικές δεκαετίες μετά, στα μέσα του 5ου αιώνα, ο Χριστιανισμός έχει πια «αυξήσει σημαντικά τη δύναμη και την επιρροή» του ακόμη και στο σημαντικότερο κέντρο της ειδωλολατρίας, την Αθήνα, όπου υψώνονται «οι πρώτες χριστιανικές εκκλησίες» [20], και μάλιστα σε ειρηνική συνύπαρξη με την παλαιά παράδοσητότε οι αριθμοί των Ορθοδόξων στη Μακεδονία και ειδικά στη Θεσ/νίκη, κατανοούμε ότι θα ήταν σε ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς λόγω της μακράς εκεί χριστιανικής παραδόσεως[22]. Στη διήγηση του Σωκράτη Σχολαστικού, ο ίδιος ο Μ. Θεοδόσιος δέχεται να βαπτιστεί στη Θεσ/νίκη επειδή σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του εκεί επισκόπου, η πόλη, αλλά και συνολικά «τα Ιλλυριών έθνη» (σε αυτά ανήκε ολόκληρη η ελλαδική επικράτεια ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΘΕΜΑ) παρέμειναν πιστά στο δόγμα της Νίκαιας (δηλ. έμειναν Ορθόδοξοι) και «ου παρήλθεν η Αρειανών δόξα» από αυτά
  Άρα, σύμφωνα με τις πηγές, το ισοπεδωτικό πέρασμα του Αλάριχου από τη Μακεδονία θα άφησε πίσω του και αρκετά θύματα ανάμεσα στους Έλληνες Ορθοδόξους....
  Γιατί δεν κατηγορείται και η Αθήνα η οποία και αυτή κράτησε ουδέτερη και συμμαχική στάση, θα έλεγε κανείς με τον Αλάριχο εφόσον συνέφαγαν, ορκίστηκαν στους πατρώους θεούς και συνάψανε ειρήνη με τον ισχυρό Αλάριχο;
  Ο Αλάριχος δεν λυπήθηκε την Κωνσταντινούπολη αλλά σαν ικανός αρχηγός που ήταν κατάλαβε ότι δεν είχε τις κατάλληλες δυνάμεις να επιτεθεί σε μια οχυρωμένη πόλη σαν αυτήν. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από την απροθυμία του να πολιορκήσει την λιγότερο οχυρωμένη Κόρινθο αλλά και την Ραβέννα το 403. Όποιος γνωρίζει τα στρατιωτικά δρώμενα εννοεί ότι είναι προτιμότερο και ευκολότερο να αλωνίζεις την επαρχία αποκτώντας χρυσάφι από τα Εθνικά ιερά παρά να αναλώνεσαι σε σκληρές τειχομαχίες με αμφίβολο αποτέλεσμα
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΣΕ ΚΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΕΦΑΓΕ ΚΙ ΟΛΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.....
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΙΔΙΟ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ [ ΓΟΤΘΟΛΑΤΙΝΟΙ '''''''ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ''''''] ΠΡΑΞΑΝΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΑΙΩΝΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ [ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ]..ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΥΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ
  ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΘΕΜΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥ...ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html