Αποτέλεσμα εικόνας για αβελ και καιν
ΓΕΝΕΣΗ ΚΕΦ:4 
8 Και είπεν ο Κάϊν προς Άβελ τον αδελφόν αυτού, Ας υπάγωμεν εις την πεδιάδα· και ενώ ήσαν εν τη πεδιάδι, σηκωθείς ο Κάϊν κατά του αδελφού αυτού Άβελ εφόνευσεν αυτόν. Μτ 23:35A' Ιω 3:12Ιουδα 1:11
9 Και είπε Κύριος προς τον Κάϊν, Που είναι Άβελ ο αδελφός σου; Ο δε είπε, Δεν εξεύρω· μη φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ;
10 Και είπεν ο Θεός, Τι έκαμες; η φωνή του αίματος του αδελφού σου

βοά προς εμέ εκ της γής· Εβρ 12:24 11 και τώρα επικατάρατος να ήσαι από της γης, ήτις ήνοιξε το στόμα αυτής διά να δεχθή το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου·
12 όταν εργάζησαι την γην, δεν θέλει εις το εξής σοι δώσει τον καρπόν αυτής· πλανήτης και φυγάς θέλεις είσθαι επί της γης. Πρμ 28:17 13 Και είπεν ο Κάϊν προς τον Κύριον, Η αμαρτία μου είναι μεγαλητέρα παρ' ώστε να συγχωρηθή·
14 ιδού, με διώκεις σήμερον από προσώπου της γης, και από του προσώπου σου θέλω κρυφθή, και θέλω είσθαι πλανήτης και φυγάς επί της γής· και πας όστις με εύρη, θέλει με φονεύσει. Ιωβ 15:20 15 Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, διά τούτο, πας όστις φονεύση τον Κάϊν, επταπλασίως θέλει τιμωρηθή. Και έβαλεν ο Κύριος σημείον εις τον Κάϊν, διά να μη φονεύση αυτόν πας όστις εύρη αυτόν.
16 Και εξήλθεν ο Κάϊν από προσώπου του Κυρίου, και κατώκησεν εν τη γη Νωδ, προς ανατολάς της Εδέμ.
17 Εγνώρισε δε ο Κάϊν την γυναίκα αυτού, και συνέλαβε, και εγέννησε τον Ενώχ· έκτισε δε πόλιν, και εκάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του υιού αυτού, Ενώχ.
18 Εγεννήθη δε εις τον Ενώχ ο Ιράδ· και Ιράδ εγέννησε τον Μεχουϊαήλ· και Μεχουϊαήλ εγέννησε τον Μεθουσαήλ· και Μεθουσαήλ εγέννησε τον Λάμεχ.
19 Και έλαβεν εις εαυτόν ο Λάμεχ δύο γυναίκας· το όνομα της μιας, Αδά, και το όνομα της άλλης, Σιλλά.
20 Και εγέννησεν η Αδά τον Ιαβάλ· ούτος ήτο πατήρ των κατοικούντων εν σκηναίς και τρεφόντων κτήνη.
Η Βίβλος αφορά μόνο τους Ισμαηλίτες!!Όλες οι αναφορές που υπάρχουν σ' αυτην αφορούν τους Εβραίους!!
Όταν αναφέρει τον Κύριο εννοεί το Ισραήλ!!Όταν μιλάει για πρωτόπλαστους δεν εννοεί στην γη αλλά στο Ισμαήλ!!
Αυτό αποδεικνύεται στην ιστορία του Άβελ και του Καιν όταν αυτός φεύγει μετά την δολοφονία του αδελφού του και δημιουργεί την δική του οικογένεια στην Νωδ!!Η Βίβλος  αναφέρει μόνο τον Αδάμ την Εύα και τους Άβελ Καϊν ως μοναδικούς κάτοικους της γης οπότε το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι εννοεί την γη του Ισραήλ!!!!
Ο Εβραιοχριστιανικος "Θεός" αναφέρεται στην βιβλο μόνο για τον λαό του Ισραήλ κάτι που επιβεβαιώνει μετέπειτα και ο Ναζωραιος!!Συμπερασματικά η Βίβλος αναφέρεται στην δημιουργία του Εβραίικου Έθνους!!
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ 
Αποτέλεσμα εικόνας για αβελ και καιν
Στο πρώτο βιβλίο τής «θεόπνευστης» Βίβλου, την Γένεση, πληροφορούμαστε πως οι «πρωτόπλαστοι»Αδάμ και Εύα, μετά την έξωσή τους από τον Παράδεισο, τεκνοποίησαν κι έφεραν στον κόσμο δύο παιδιά: Τον Κάιν και τον Άβελ. Πληροφορούμαστε επίσης, πως ο πρωτότοκος Κάιν, γίνεται γεωργός κι ο Άβελ βοσκός προβάτων (Γένεση, 4: 1-2).
Ως ευσεβείς και υπάκουοι προς τον «Ύψιστο» προσφέρουν ως θυσία προς αυτόν, ότι διαθέτει ο καθένας: Ο Κάιν τούς καρπούς τής γης κι ο Άβελ τα πρωτότοκα τών προβάτων του (Γένεση, 4: 3-4). Για κάποιον ανεξήγητο όμως λόγο, ο Θεός δείχνει μια προτίμηση στις θυσίες τού Άβελ, ενώ δυσαρεστείται τα μάλα με τις θυσίες τού Κάιν, ωσάν οι καρποί τής γης, να μην είναι δικά του δημιουργήματα (Γένεση, 4: 4-5).
Η καθ' όλα ανθρώπινη αυτή προτίμηση τού Θεού προς το «κρεατάκι» τού Άβελ με την ταυτόχρονη απαξίωση των ταπεινών «ζαρζαβατικών» που προσέφερε ο Κάιν, οδηγεί τον τελευταίο, παρακινούμενο από ζήλεια(Wink στον φόνο τού αδελφού του (Γένεση, 4: 8). Είναι ο πρώτος φόνος (και δη αδελφοκτονία) που καταγράφεται στην Βίβλο, προάγγελος αυτών που ακολουθήσουν και θα μπορούσαν δικαίως να τής αποδόσουν τα «εύσημα» για το ποιο αιμοσταγές βιβλίο που γράφτηκε ποτέ.
Σύντομα ο «Κύριος» οσμίζεται την απουσία τού Άβελ και με απόλυτα φυσικό τρόπο, ρωτά τον Κάιν:Ανάγνωση ολόκληρου του θέματος..ΕΔΩ 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.pare-dose.net/?p=4110#ixzz1Fh3UG7Fi