Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Τώρα!! Αυτοί που υποσχόντουσαν στον Ροδιακό λαό πριν 15 μήνες ότι σε 40 μέρες οι βρύσες της Ρόδου θα τρέχουν νερό από το Φράγμα Γαδουρά να βγούν και να ζητήσουν συγνώμη !!

Η φωτογραφία είναι τροποποιημένη για σατιρικούς λόγους
Η φωτογραφία είναι τροποποιημένη για σατιρικούς λόγους

Όπως γράφει η Δημοκρατική της Ρόδου υπάρχει σοβαρή εμπλοκή στη λειτουργία του Φράγματος Γαδουρά!!

Και συνεχίζει: 
εμπλοκή σημειώθηκε στην λειτουργία του Φράγματος Γαδουρά μετά την  έκδοση της υπ’ αρίθμ. 31/2017 απόφασης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δεν επιτρέπεται η υπογραφή του σχεδίου της 3ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου, που αφορά την κατασκευή υπολειπομένων εργασιών και έργων αγωγών μεταφοράς και διυλιστηρίων.
Πιο συγκεκριμένα την 19η Σεπτεμβρίου 2006 υπεγράφη κατόπιν διαγωνισμού μετά από έγκριση του ίδιου Κλιμακίου σύμβαση ύψους 53.697.2010,61 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την κατασκευή του έργου «Υδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διυλιστηρίων» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΕΧΩΔΕ) και της αναδόχου εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000.000 ευρώ με συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών 39 μηνών, εκ των οποίων 27 μήνες για τη σύνταξη μελετών, την κατασκευή του έργου και τη δοκιμαστική λειτουργία των διυλιστηρίων και 12 μήνες για την αποδοτική λειτουργία των διυλιστηρίων.
Ακολούθησε 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών η οποία εγκρίθηκε το έτος 2010 από το VI Τμήμα.
Σε εφαρμογή του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 η υλοποίηση του έργου μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η προθεσμία περαίωσης του έργου, παρατάθηκε 4 φορές και τελικώς εγκρίθηκε η περαίωση των εργασιών κατασκευής μέχρι την 30η Ιουνίου 2014, η περαίωση της δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και η περαίωση της αποδοτικής λειτουργίας αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Την 16η Ιανουαρίου 2015 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και παρήλθε η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία και βεβαίωσε ότι οι εργασίες περατώθηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας.
Με την από 17 Νοεμβρίου 2015 απόφαση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστικής ΑΕ και της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.
Με το από 12 Μαϊου 2016 πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση της αποδοτικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2016.
Η ΑΕΓΕΚ είχε ζητήσει την παράταση, επικαλούμενη προβλήματα που προέκυψαν μετά την περαίωση των εργασιών του έργου στις 31 Δεκεμβρίου 2014 για τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν ευθυνόταν ο ανάδοχος.
Την 24η Οκτωβρίου 2016 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η υπογραφή 3ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ύψους 672.138,67 ευρώ με τον ανάδοχο  της αρχικής σύμβασης.
Με την νέα σύμβαση, όπως αναφέρθηκε, αντιμετωπίζεται η δαπάνη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών αποδοτικής λειτουργίας, που αφορούν σε παράταση της περιόδου αποδοτικής λειτουργίας του έργου για διάστημα 8 μηνών, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό ανατεθέν έργο. Μνημονεύεται ακόμη, ότι οι εργασίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω της απρόβλεπτης επιμήκυνσης των διαδικασιών δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων για το μέλλον, ενώ η μη συνέχιση των εργασιών της αποδοτικής λειτουργίας του έργου ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης αντεγκλήσεων μεταξύ εγκατεστημένου αναδόχου και υπηρεσίας ή/και αδυναμίας ολοκλήρωσης των διαδικασιών προσωρινής και οριστικής παραλαβής. Εξάλλου, όπως τονίστηκε, συντρέχουν και λόγοι αποτροπής κινδύνων για τη δημόσια υγεία αλλά και λειψυδρίας ή/και καταστροφής της δημόσιας περιουσίας από την παράλειψη συντήρησης του κατασκευασμένου έργου.
Περαιτέρω, διαλαμβάνεται ότι η υπηρεσία έχει καλύψει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων μέχρι τις 31 Νοεμβρίου 2016, οπότε και έληξε η περίοδος της αποδοτικής λειτουργίας, στο πλαίσιο της τρέχουσας συμβατικής σχέσης με την ανάδοχο εταιρεία, ενώ από 1 Δεκεμβρίου 2016 και εντεύθεν οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν θα παρέχονται.
Σημειώνεται ότι με διακήρυξη της 31ης Μαϊου 2015 προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης της λειτουργίας και συντήρησης του έργου και αναδείχτηκε ανάδοχος η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ενώ εκκρεμεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της αποκλεισθείσας κοινοπραξίας «Τεχνική Εταιρεία Χρ. Δ. Κωνστνατινίδης ΑΕ – Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ- Στήριξη Τεχνική ΑΕ» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης διότι ενόψει του ό,τι οι εργασίες αποδοτικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού παρασχέθηκαν από 1 Δεκεμβρίου 2015 έως 31 Νοεμβρίου 2016 για 12 μήνες το οποίο είναι το προβλεπόμενος από τη διακήρυξη του έργου χρονικό διάστημα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, η παροχή τους περατώθηκε και το αντικείμενος της σύμβασης έχει εξαντληθεί χωρίς να καταλείπεται περιθώριο για συμπλήρωση της με πρόσθετες εργασίες
Εκρινε ακόμη ότι οι εργασίες που αποτελούν το αντικείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης δεν αποδεικνύεται ότι οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις κατά την τεχνική εκτέλεση του αρχικού έργου.
Επιπλέον σημειώνει ότι αν επιδεικνυόταν η απαιτούμενη επιμέλεια ο διαγωνισμός θα είχε προκηρυχθεί εγκαίρως και όχι κατά τη λήξη της διάρκειας του έργου.


 [[[[ Εδώ τα νεότερα ]]]]]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html