Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΟΤΑΝ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΠΕ : ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟ Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας κ. Kωστής Στεφανόπουλος εξέφρασε τη θέση, ότι :
«oι αναθεµατισµοί κ.λπ. κατά των Eλλήνων», πoυ ψάλλoνται κάθε χρόνo στις ορθόδoξες εκκλησίες την Kυριακή της Oρθoδoξίας, «πρέπει να παραλείπονται».

H ιστoρική – εθνική αυτή τoπoθέτηση τoυ κ. Kωστή Στεφανόπoυλoυ απoτελεί την πρώτη και μοναδική αντίδραση της ηγεσίας τoυ Eλληνισµoύ μετά από 1215 χρόνια, αφ’ ότoυ η Z´ Oικoυµενική Σύνoδoς Nικαίας το 787 υπό την πρoεδρία
τoυ Oικoυµενικoύ Πατριάρχη Tαρασίoυ διετύπωσε τα κείμενα των αφoρισµών αυτών στο «Συνoδικόν» της (= Πρακτικά αποφάσεων) και τα καθιέρωσε ως μέρος της επίσημης ακολουθίας, μαζί με δύο ακόμη υβριστικά κατά του Ελληνικού Έθνους που τελείται
την Α´ Κυριακή της Σαρακοστής, στην οποία παρευρίσκονται κατ’ έθιμον η Πολιτική, στρατιωτική και πνευματική ηγεσία του Ελληνικού Κράτους από της ιδρύσεώς του έως σήμερα.
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ
Το ιστορικό της εκφράσεως της ιστορικής αυτής μεταστροφής της ηγεσίας του Ελληνισμού έχει ως εξής: Το περιοδικό «Δαυλός» εδημοσίευσε με ιδιαίτερη προβολή στο τεύχος του Σεπτεμβρίου 2000 και με διαφημηστική καμπάνια στα Μ.Μ.Ε. τα κείμενα των επτά αναθεματισμών και των δύο ανθελληνικών τροπαρίων. Ο αναγνώστης του «Δαυλού» στη Γερμανία δρ πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, υφηγητής στο Πολυτεχνείο του Άαχεν, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία περιέλαβε τα κείμενα που δημοσιεύσαμε και χαρακτήριζε «τραγικό το φαινόμενο της σημερινής Ελλαδικής Εξουσίας με τους τρόπους ελέγχου των απόψεων και σκέψεων των Ρωμιών, Γραικύλων, Ραγιάδων και Γκιαούρηδων».
Ο δρ Γεώργιος Χατζηθεοδώρου μας έστειλε αντίγραφο της επιστολής του αυτής προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (την οποία σημειωτέον, είχε κοινοποιήσει και στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλο), το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
Κύριον
Kων/ντίνον Στεφανόπουλον
Πρόεδρον της Δημοκρατίας
Προεδρικό Μέγαρο
Αθήναι

Dr – Ing. Georg Chaziteodorou
Privatdozent an der RWTH Aachen
Privat: 40885 Ratingen – Lintorf
Bleibergweg 114
Tel. + Fax 0 21 02 / 3 25 13
Büro: 40476 Düsseldorf
Golzheimer Str 129
Tel. + Fax 02 11 / 514 34 32

ΚΟΙΝ.: Αρχιεπίσκοπον Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος
κ. Χριστόδουλον
Αγίας Φιλοθέης 21
105 56 Αθήναι

Κύριε Πρόεδρε,
Στον καθεδρικόν ναόν Αθηνών παρακολουθήσατε την θείαν λειτουργείαν κατά την Kυριακήν της Oρθoδoξίας την 25.03.2002. Επιτρέψατέ μου να ερωτήσω: Δεν υπάρχουν στη χώρα μας πλέον Έλληνες; Μεταμορφώθηκαν όλοι σε Ρωμιούς, Γραικύλους, Ραγιάδες και Γκιαούρηδες, που ανέχονται τα πάντα από τους εξουσιαστές του Ελληνισμού;
Και σ’ αυτήν την Kυριακήν της Oρθoδoξίας ψάλθηκαν επτά αναθεματισμοί κατά του Ελληνισμού! Παρακαλώ, ας τοποθετηθή επ’ αυτών και ο λαλίστατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος.

1. «Έτι, τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν’ κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δέ, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν’ καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένεις’ μη ομολογούσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος ανάθεμα τρις».
Δηλαδή ανάθεμα τρείς φορές στους Ορφέα, Θαλή, Αναξίμανδρον, Αναξιμένη, Πυθαγόραν, Ξενοφάνη, Παρμενίδην, Εμπεδοκλή, Ηράκλειτον, Αναξαγόραν, Δημόκριτον, Σωκράτην, Πλάτωνα κ.α.

2. «Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη διά παίδευσιν μόνον ταυτα παιδευομένεις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε ετέρους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δέ φανερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρις»
3. «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ’ εαυτών και την καθ’ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρις».
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Με την εκφρασθείσα θέση του υπέρ της διακοπής των αναθεματισμών που ψάλλονται επί 1215 χρόνια κατά του Ελληνικού Έθνους στις ορθόδοξες εκκλησίες κάθε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας περνά στην ιστορία ως ο Ανώτατος Άρχων του Ελληνισμού, που πρώτος ζήτησε να σταματήση το ιστορικό αυτό αίσχος
4. «Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα, ότι τε προΰπαρξίς έστι των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, ότι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην παντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν ότι η κόλασις ατελεύτητος και η βασιλεία αΐδιος, διά δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γινομένοις ανάθεμα τρις».
5. «Τοις ευσεβείν μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώςεπεισάγουσιν ανάθεμα τρις».
6.«Τοις την μωράν των έξωθεν φιλοσόφων (=Ελλήνων) λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώεις ταύτας απόλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και διά τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρις».

7.«Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλότριοι της καθολικής εκκλησίας διά την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονές εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούσει κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρις».
Τα ως άνω αναθέματα καταγράφονται στο «Τριώδιον», τα οποία περιέχονται στο «Συνοδικόν της Αγίας Z´ Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας».
Β΄ Από την «Παρακλητικήν» λαμβάνεται επίσης ένα τροπάριο και ένας μακαρισμός.
α. ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ
«Ναούς ειδώλων (=Ελληνικούς) καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριάδος θείους ναούς εδομήσατε, αθλοφόροι κυρίου αγγέλων συνόμιλοι».

β. Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ
«Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλανείς σωτήρες γενόμενοι των πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε».

Κύριε Πρόεδρε,
Το Ελληνικό έθνος προυπήρξε ιστορικά και πολιτιστικά του Χριστιανισμού. Η σημερινή κρίση της Ελληνικής ταυτότητας αντικατοπτρίζεται στην πάλη μεταξύ του Έλληνα και του Χριστιανισμού
Οι εξ ανατολών ψευτοηθικολόγοι είναι αυτοί, που επέβαλον διά ροπάλου στους Έλληνες τον ψυχοπνευματικό ακρωτηριασμό και την εξουσιαστική μανία τους. Το φάρμακο αντιστροφής της πορείας είναι η γνώση της ιστορίας.
Ο Ελληνισμός βογγάει κάτω από την ταφόπλακα των 1700 χρόνων. Είναι τραγικό το φαινόμενο της σημερινής Ελλαδικής εξουσίας με τους τρόπους ελέγχου των απόψεων και σκέψεων των Ρωμιών, Γραικύλων, Ραγιάδων και Γκιαούριδων. Δυστυχώς αυτοί έχασαν την ικανότητα να νιώσουν την αλήθεια, διότι τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης ρίχνουν χωρίς διακοπές στην αγορά ιδεών τα νεφελώδη τους προϊόντα.
Η Ορθοδοξία, όπως και οι άλλες ιουδαϊκής προέλευσης θρησκείες, μιλούν για μετά θάνατον ζωή και αφήνουν την ζωή σε άθλια χέρια, εδραιώνοντας έτσι την υποδούλωση.
Οποία αθλιότης!!!
Μετά τιμής
Δρ Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
Υφηγητής Πολυτεχνείου Άαχεν Γερμανίας
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απήντησε στον Δρ Γ. Χατζηθεοδώρου με την σύντομη αλλά μεγίστης ιστορικής και εθνικής σημασίας επιστολή, την οποία ο εν λόγω αναγνώστης μας εκοινοποίησε στον «Δαυλό».
***
Ο «Δαυλός» που από το 1982 έδινε μοναχικός την μάχη της ιστορικής αποκαταστάσεως του επί αιώνες διωκόμενου Ελληνικού Πολιτισμού, αισθάνεται διπλή χαρά, διότι ο κορυφαίος της Ελληνικής Πολιτείας και ο κορυφαίος του σημερινού Ελληνικού Πολιτισμού Μίκης Θεοδωράκης, (βλέπε: « Έγκλημα κατ’ εξακολούθησιν με στόχο την Ελληνική Συνείδηση, η διδασκαλία της Αγίας Γραφής στα σχολεία. – Το ιδεολόγημα του Ελληνοχριστιανισμού εμπόδιο στην ανάπτυξη του Ελληνισμού», στον «Δαυλό» τ. 246, Ιούνιος 2002) με της ιστορικής σημασίας παρεμβάσεις τους, ρίχνουν το βάρος τους, από τις ύψιστες θέσεις του σημερινού Ελληνισμού που κατέχουν, στην προσπάθεια να τεθεί τέρμα στο ιστορικό αυτό αίσχος.
Δημήτρης Ι. Λάμπρου
Εκδότης Δαυλού
Ιούλιος 2002

Από το τεύχος 224-5 του Δαυλού, Σεπτ. 2000 αντιγράφουμε:
Επτά αναθεματισμοί κατά του Ελληνισμού ψάλλονται σήμερα στις Ελληνικές Εκκλησίες…
Κατέγραψα επτά αναθέματα από το «Τριώδιον», τα οποία περιέχονται στο «Συνοδικόν της Αγίας Z´ Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας». Τα αναθήματα αυτά αναγιγνώσκονται και σήμερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας στις Ελληνικές εκκλησίες. Επίσης καταγράφω ένα τροπάριο και ένα μακαρισμό από την «Παρακλητική».
Παρακαλώ, ας τοποθετηθούν επ’ αυτών οι λαλίστατοι εκπρόσωποι της ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας, οι οποίοι επισκέπτονται τα τηλεοπτικά κανάλια και ομιλούν περί «Ελληνορθοδοξίας». Ας διαβάσουν τα αναθέματα και ας απαντήσουν στο ερώτημα, πως βλέπουν αυτήν την συνύπαρξιν.
Ας αποδείξουν, πως εφρόντησε η Εκκλησία για τη διατήρησι – συντήρησι – διάσωσι του Ελληνικού Πολιτισμού, αφου στα αναθέματα όχι μόνον βάλλεται με μίσος ο Ελληνισμός και υποκινούνται εναντίον του οι πιστοί, αλλά και καθίσταται εμφανής η αντίθεσι μεταξύ Ελληνικής και Χριστιανικής κοσμοαντιλήψεως ως προς την αρχή, την ουσία που αφορά στη γένεσι του σύμπαντος κόσμου.
Ο υπογράφων: Νικόλαος ΤσίτσοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html