Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Σε εταιρεία των Αθηνών περιέρχεται το «Ιαλύσιον»


H ετερόρρυθμη εταιρεία των Αθηνών «Μένι Καμινάκη και ΣΙΑ ΕΕ», ανακηρύχθηκε χθες προσωρινός πλειοδότης στην δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ».
Η εταιρεία, που άλλαξε την επωνυμία της την 11η Δεκεμβρίου 2016, από «Μενίδης Ευστράτιος & ΣΙΑ Ε.Ε.», διάδοχη της εταιρείας «Φωτόπουλος Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ», περιλαμβάνει στους σκοπούς της την εκμετάλλευση καταστημάτων εμπορίου προϊόντων ζύμης, καφεζαχοροπλαστείου με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο, σνακ μπαρ, εστιατορίων, πρατηρίων άρτου -(bake off), καφετεριών, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων και άλλων συναφών επιχειρήσεων, την παραγωγή φρέσκου ψωμιού, την παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, καθώς και υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
Επικράτησε στον χθεσινό διαγωνισμό έναντι των τριών υπολοίπων ενδιαφερόμενων για την μίσθωση του ίδου ακινήτου προσφέροντας μίσθωμα ύψους 6.000 ευρώ, έναντι 5.950 ευρώ που προσέφερε η εταιρεία «Μπείκερι  ΑE» με συναφές αντικείμενο, η οποία έχει εκμισθώσει ήδη το Ακταίον, 5.900 ευρώ, που προσέφερε η ξενοδοχειακή επιχείρηση «Ρόδος Πάλας AE» και 5.850 ευρώ, που προσέφερε η εταιρεία των Αθηνών «Αρτοπηγή ΕΠΕ», που λειτουργεί ομοίως αρτοποιεία.
Σημειώνεται ότι το ελάχιστο μίσθωμα είχε οριστεί στις 3.900 ευρώ και η «μάχη» που δόθηκε για την επικράτηση της προσωρινής πλειοδότριας ήταν ιδιαιτέρως σκληρή.
Σε κάθε περίπτωση το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού θα υποβληθεί προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και ακολούθως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Και κατά των δύο αποφάσεων, που θα ακολουθήσουν, χωρούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους, καθώς ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους δεν επιτρεπόταν κατά την διάρκεια της χθεσινής δημοπρασίας.
Οι επιφάνειες του δημοτικού ακινήτου αναλύονται ως εξής:
-Υφιστάμενο κτίσμα: 592,00 τ.μ.
-Υφιστάμενο Πατάρι: 185,00 τ.μ.
-Ακάλυπτη επιφάνεια: 1.623,00 τ.μ.
Συνολική επιφάνεια οικοπέδου: 2.215,00 τ.μ.
Το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και έχει πρόσωπο στην επαρχιακή οδό και σε μήκος 64 μέτρων περίπου, όπου στερείται από διαμορφωμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ενώ με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΤΕ 4894/25-10-2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει προεγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου.
Η οριστική μελέτη, η αδειοδότηση και η κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης βαρύνει τον ανάδοχο.
Ως χρήση του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτή της λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ή επιχείρησης αναψυχής ή κέντρου διασκέδασης.
Το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, όπως προείπαμε, δε δύναται να ήταν μικρότερο από 3.600 ευρώ, πλέον ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 500.000 ευρώ και του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα προσυπογράψει, μαζί με τον προσφέροντα, μετά το πέρας της  δημοπρασίας  τα  πρακτικά  αυτής  και  θα  είναι  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την πιστή εκπλήρωση των όρων της υπογραφησόμενης σύμβασης, ενεχόμενος ως πρωτοφειλέτης και παραιτούμενος από το δικαίωμα της διζήσεως και της διαιρέσεως.
Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής (12 έτη), αρχής γενομένης από την κατάρτιση της, με δυνατότητα παράτασης της για έξι (6) ακόμη έτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, ως προς τη βάση του σταθερού ποσού, θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος, πάντοτε όμως θα είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσοστό αύξησης του τιμάριθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου, πλέον 1%, εκτός αν αυτό είναι χαμηλότερο του 3%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο.
Εγγύηση εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ελάχιστου ετησίου μισθώματος, δηλαδή ποσού 4.320 €, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη.
Ο μισθωτής υποχρεούται εντός μηνός από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης να καταθέσει εγγυητική επιστολή, ύψους 450.000 ευρώ, ελάχιστης υπολειπόμενης διάρκειας ενός έτους, με την οποία θα δηλώνεται ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Ρόδου. Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html