Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ! Τι ψέλνουν οι ιερείς του "Ελληνοχριστιανισμού" στις εκκλησίες ;
Ιανουάριος 17 του μηνός, Τιμοθέου αποστόλου & Αναστασίου οσιομάρτυρος. Στιχηρά εσπερινού, σελ. 186
«θεόφρων Τιμόθεε,…το της

πλάνης (των Ελλήνων) κράτος ευχερώς διέλυσας…»

…23 του μηνός Κλήμεντου οσιομάρτυρος και Αγαθαγγέλου μάρτυρος. Εις τον «Οίκον» σελ. 196
«Υιός φωτός αναδειχθείς,…Κλήμη σοφέ, Ελλήνων τους πρωτεύοντας εν λόγω και αληθεία ενίκησας…»

25 του μηνός Γρηγορίου Ναζιανζηνού. Μικρός Εσπερινός, σελ. 203
«Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε Γρηγόριιε εξήρανας την μωρίαν Ελλήνων και το ψεύδος…»

30 του μηνός των Τριων Ιεραρχών. Κανών του Όρθρου, Ωδή ζ΄, σελ. 252
«Ψευδείς μεν εξέκλιναν Ελλήνων ύθλους (=ανοησίες), πειθώ δε την τύρρανον ανθρώποις μόνην είλκοντο»

Φεβρουάριος 10 του μηνός Χαραλάμπους ιερομάρτυρος. Ωδή ε΄ του Κανόνος σελ. 65
«Εξέστησαν δαίμονες και Έλληνες οι άθεοι»
Δοξαστικό των Αίνων σελ. 69
«Η τίμια κάρα σου την δυσώδην πλάνην (των Ελλήνων) καταπαύσουσα»

16 του μηνός, Παμφύλου μάρτυρος και των συν αυτώ. Εις τον Κανόνα, Ωδή α΄ σελ. 91
«Μανίας Ελληνικής το φρύαγμα (=αλαζονεία, αυθάδεια) κατεπατήσατε»

Μάρτιος 10 του μηνός Κορδάτου του εν Κορίνθω μάρτυρος και των συν αυτώ. Εις τον Κανόνα, Ωδή γ΄ σελ. 41
«Τη σοφία Κορδάτος, τη θεοσδότω, κατήργει ελληνικής σοφίας»

22 του μηνός, ιερομάρτυρος Βασιλείου, πρεσβυτέρου. Εις τον Κανόνα, Ωδή δ΄ σελ. 84
«Σοφία κρείττονι καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων θεατρικώ σθένει απεμώρανας…»

Απρίλιος
28 του μηνός των εν Κυζίκω εννέα μαρτύρων. Εις τον Εσπερινόν σελ. 111
«Μάρτυρες Χριστού πανεύφημοι κατακρατούσης ποτέ της Ελλήνων σκαιότητος και ωθούσης άπαντας προς αθέμιτα βάραθρα, οδόν ευθείαν ου κατελίπετε…¨

Μάιος
10 του μηνός, Σίμωνος αποστόλου του ζηλωτού. Εις το κάθισμα του Όρθρου σελ. 42
«Θείου Πνεύματος τη φωταυγεία, σκότος έλυσας πολυθείας…και κατήργησας Ελλήνων μυθεύματα.»

28 του μηνός Ευτυχούς ιερομάρτυρος. Εις τον Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 104
«Σταθυράν επιδεικνύμενος την ένστασιν, Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς ανδρείως κατήσχυνας.»

Ιούνιος 1 του μηνός, Ιουστίνου μάρτυρος, του φιλοσόφου. Εις τον Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 8
«Σοφία Θεού, Ιουστίνος ο σοφός, κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανε σοφία εν χάριτι…»

18 του μηνός Λεοντίου μάρτυρος. Εις το Κοντάκιον του Κανόνος σελ. 69
«Των τυρράνων ήλεγξας τας πονηράς επινοίας και Ελλήνων ήσχυνας την αθεότατον πλάνην…»
30 του μηνός, των 12 Αποστόλων.
Εις τον Εσπερινόν σελ. 118 Εμμέσως: «Αλιέων ο κάλαμος φιλοσόφων το φρύαγμα (=αλαζονεία, αυθάδεια και ρητόρων ρεύματα διετάραξε…


ΥΠΕΡ ΣΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ:
• «Ιδού ο Βασιλεύς σου, Σιών.» (Στον Μικρό Εσπερινό, ήχος πλ. δ΄.)
• «Λαμπρύνου, η Σιών, η νέα, και βαΐοις ανύμνει μετά παίδων· ιδού ο Βασιλεύς σου, σώζων προς πάθος έρχεται.» (Στον Μικρό Εσπερινό, ήχος β΄, οίκος του Ευφραθά.)
• «Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος, Βασιλεύς του Ισραήλ.» (Στον Μεγάλο Εσπερινό, ήχος πλ. β΄ και εις τον Λιτό, Στιχηρό Ιδιόμελον, ήχος α΄.)


• «Διό ευφραίνεται θυγάτηρ Σιών.» (Στον Μεγάλο Εσπερινό, ήχος β΄.)
• «Χαίρε, ευφραίνου, πόλις Σιών.» (Στον Μεγάλο Εσπερινό και στο Λυχνικό, ήχος πλ. δ΄.)
• «Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου· ως χόρτος γαρ πυρί έσεσθαι απεξηραμμένο...ι.» (Στον Όρθρο, αντίφωνο των αναβαθμών του δ ήχου.)
• «Ευφράνθητι Ιερουσαλήμ· και πανηγυρίσατε οι αγαπώντες Σιών.» (Στον Όρθρο, καταβασία, ο διασώσας εν πυρί, ωδή η΄, ο ειρμός.)
• «Αίνεσιν Εκκλησία οσίων τω ενοικούντι Σιών σοι Χριστέ, προσφέρει· εν σοι, Ισραήλ, τω ποιητή αυτού, χαίρει.» (Από τροπάριο στον Όρθρο.)
• «Άσατε λαοί, θεοπρεπώς εν Σιών, και ευχήν απόδοτε Χριστώ εν Ιερουσαλήμ.» (Ομοίως.)
• «Ασύγκριτος υπάρχει ευπρέπεια εν Σιών.» (Ομοίως.)
• «Κύριος παρέστη· Σιών γαρ εξελέξατο.» (Ομοίως.)
• «Σιών Θεού όρος το άγιον, και Ιερουσαλήμ.» (Όμοίως.)
• «Ισραήλ του Θεού το βασίλειον.» (Ομοίως.)
• «Θεοπρεπώς σε, Βασιλεύ Ισραήλ.» (Ομοίως.)
• «Ο Βασιλεύς σου, Σιών.» (Ομοίως.)
• «Ο Θεός σου, χαίρε, Σιών, σφόδρα, εβασίλευσεν εις τους αιώνας Χριστός.» (Ομοίως.)
• «Ποιμήν ημών Χριστός ο Βασιλεύς Ισραήλ. Υπόδεξαι, Ιουδαία, τον Βασιλέα.» (Στο Απόδειπνο, ωδή θ΄, αλλότριον των μητέρων.)
• Την Κυριακή των Βαΐων διαβάζονται επίσης τα απαράδεκτα για τους Έλληνες απόσπασματα του Ζαχαρία «εξεγερώ τα τέκνα σου, Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων» (Ζαχ. θ΄, 9-15), ένα του Σοφονίου κι ένα του Ιεζεκιήλ, που μιλάνε για λύτρωση του Ισραήλ από τους εχθρούς του Κρητικούς, επαναλαμβάνοντας τα «χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών» κι άλλα παρόμοια» (Σοφ. γ΄, 14-19)

Ενώ του αγιού Γεωργίου διαβάζουμε :


«Χαίρε ελλήνων ο καθαιρέτης»
  Στους «Χαιρετισμούς» του αγίου Γεωργίου διαβάζουμε:
     • «Χαίρε, ο ειδώλων εκτίλας την άκανθαν.»
     • «Χαίρε, θεούς ψευδωνύμους συντρίψας
     • «Χαίρε, ο συντρίψας τα άψυχα είδωλα
     • «Χαίρε, δαιμόνων ο καταλύτης·
         χαίρε, ελλήνων ο καθαιρέτης
     • «Χαίρε, πολυθεΐας πλατυσμόν ο συστείλας
     • «Χαίρε, πρηστήρ βωμών φλογερώτατε·
         χαίρε, τυφών ξοάνων σφοδρότατε

«Χόρευε νυν και αγάλλου, Σιών»

Από τη λειτουργία του αγίου Γεωργίου («Μηναίον» Απριλίου), η οποία ψάλλεται στις 23 Απριλίου στις εκκλησίες και στα στρατόπεδα με την υποχρεωτική παρουσία όλου του προσωπικού, διαβάζουμε επίσης:

     • «Οι μισούντες Σιών αισχύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ, πυρί έσεσθε απεξηραμμένοι.» (Οι «Αναβαθμοί», αντίφωνον Α .) 

     • «Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε. Χόρευε νυν και αγάλλου, Σιών.» («Καταβασία».)

     • «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ.» («Προφητείας Ησαΐου το ανάγνωσμα», κεφ. 43, 14.)

Να μην βάλουμε και τους γνωστούς αναθεματισμούς της Κυριακή της ορθοδοξίας κατά των Ελλήνων ,,

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ !!ΟΛΑ ΤΑ ΆΛΛΑ ΕΙΝΑΙ  ΧΑΠΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΥΠΝΟΥ - ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΟΥΝ ΟΙ  ΙΟΥΔΑΪΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ !!  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ !!

2 σχόλια:

 1. ζητημα αν θα ακουσης μια φορα την λεξη ελαδα απο τους εβρεοπληκτους παπαδες, τους τρομοκρατες του παραδισου κε τους χρυσοστοληστους δεσποταδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και το χειρότερο, το τι γράφουν για τις γυναίκες και αυτές είναι οι πρώτες που τρέχουν και γονατίζουν και φιλάνε χέρια, πόδια .......

  Οι Ελληνες είναι ειδωλολάτρες και δαίμονες
  Οι Ελληνικές πόλεις είναι πορνεία και βασιλεύει ο διάβολος
  Οι Ελληνες φιλόσοφοι ήταν θηλυπρεπείς
  Οι Ελληνες ήταν αρσενοκοίτες, μοίχοι και βάρβαροι
  Ο καλλωπισμός των γυναικών είναι πομπή σατανική
  Οι γιορτές των Ελλήνων είναι γεμάτες μεθύσι, πορνεία και αναισχυντία
  Η Ελληνική μυθολογία αναφέρει σιχαμερά οχήματα
  Η Ελληνική θρησκεία είναι τυραννία δαιμόνων
  Τα πολεμικά κατορθώματα του Περικλή και Θεμιστοκλή είναι για παιδιά
  Τα έργα του Πλάτωνα είναι καταγέλαστη πολιτεία
  Τα έργα των Ελλήνων φιλοσόφων είναι σατανικές εμπνεύσεις
  Τα τραγούδια των Ελλήνων είναι πόρνικα, άσεμνα και σατανικά
  Ο χορός των Ελλήνων είναι σατανικός
  Οι θεατρίνες είναι πόρνες
  Βρωμερή η Ελληνική διδασκαλία
  Ο φιλόσοφος Διογένης ήταν αισχρός και ξεδιάντροπος
  Ο Πλάτωνας αποδείχθηκε παιδαριώδης, καταγέλαστος και ανόητος
  Ο Σωκράτης ήταν παιδεραστής
  Οι Ελληνες είναι εγκληματίες, διαφθορείς και εγκληματίες
  Πάσα γυνή είναι σκεύος ακαθαρσιών, όργανο του διαβόλου
  Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος[15]: «Γενικά η γυναίκα είναι ένα σκουλήκι που σέρνεται, η κόρη του ψεύδους, σκεύος ακαθαρσιών, ο εχθρός της ειρήνης. Ο κατάλογος των αμαρτημάτων και των αδυναμιών της είναι ατελείωτος. Είναι ελαφρόμυαλη, φλύαρη και ακόλαστη.Πάνω απ’ όλα είναι παθιασμένη με την πολυτέλεια και τις δαπάνες. Φορτώνεται με κοσμήματα, πουδράρει το πρόσωπό της, βάφει τα μάγουλά της με κοκκινάδια, βάζει μυρωδικά στα ρούχα της, και έτσι γίνεται θανάσιμη παγίδα για τον εκμαυλισμό των νέων μέσω όλων των αισθήσεων. Όσος και αν είναι ο πλούτος, δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει την γυναικεία επιθυμία. Μέρα και νύχτα η γυναίκα δεν σκέφτεται τίποτε άλλο παρά το χρυσάφι και τα πολύτιμα πετράδια, τα υφάσματα και τα κεντήματα, τις κρέμες και τα αρώματα. Αν δεν υπήρχε η σεξουαλική επιθυμία, κανένας άντρας με τα σωστά του δεν θα ήθελε να μοιράζεται το σπίτι του με μια γυναίκα και να υφίσταται τις επακόλουθες ζημιές, παρά τις οικιακές εργασίες που εκτελεί. Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός, γνωρίζοντας την ελεεινή της φύση, την προίκισε με το όπλο της σεξουαλικότητας».

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υποβάλλοντας το σχόλιο σου επιβεβαιώνεις ότι έχεις διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και σχολιασμού του μπλογκ. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2013/08/blog-post_49.html